Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Co nabízíme:
key activities for investment: - Strengthening the status of the agency in the administration to create a competitive investment and business - friendly environment in Slovakia, - To support investment projects of domestic and foreign investors and ancillary services, - To offer consultation and solutions for individual aid and new stimulus funding advantage over competitors, - Mapping and create databases of available real estate and industrial parks, - To provide assistance and services to create joint ventures Slovak companies with foreign partners (joint ventures), Strengthening trade: - Concentrating support on Slovak flagships and medium-sized enterprises in promoting exports from the position of the agency within the government to focus on the cultivation environment and mitigate systemic disadvantages of SMEs / small businesses for business, - Efforts to integrate SMEs into the strategy of economic clusters - improve cooperation with potential partners at the regional level, higher education and research sector, networking agencies, ambassadors and representatives, in strategic territories
--------------------------------------
kľúčové aktivity pre investície: - posilnením štatútu agentúry v rámci štátnej správy vytvárať konkurencieschopné investičné a business — friendly prostredie na Slovensku
- podporovať investičné projekty domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis, - ponúkať konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci a nových stimulačných prostriedkov výhodných oproti konkurencii, - mapovať a vytvárať databázy voľných nehnuteľností a priemyselných parkov, - zabezpečiť asistenciu a servis pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými partnermi (joint ventures)
Posilnenie obchodu: - sústredenie podpory na slovenské vlajkové lode a stredné podniky pri podpore exportu z pozície agentúry v rámci štátnej správy sa orientovať na kultiváciu prostredia a na zmiernenie systémových nevýhod MSP/menších podnikov pre podnikanie, - snaha o začlenenie MSP do stratégie ekonomických klastrov — zlepšit spoluprácu s potenciálnymi partnermi na úrovni regiónov, vysokoškolskej a výskumnej sféry, budovanie siete zastúpení, ambasádorov a reprezentantov, na strategických teritóriách

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Služby

Zástupce

Paní Ing. Dominika Dubovská
consultant/konzultant
Zpět na seznam