Water radiant heating and cooling ceiling panels/ Vodou sálavé vytápění a panely - stropní chlazení

Co nabízíme:
The operation of water radiant heaters is based on the principle of thermal infrared radiation. Infrared waves without heating the air are converted into the heat when contacting the surface of people and objects. The so heated objects re-radiate heat, and give it to the air by means of convection. Pre-heated water, a classic option for the heating system, is used in radiant panels as heating medium. There is no difference how to heat the water - with the help of gas, solid fuel or electric power. Water radiant heating and cooling ceiling panels system ensures significant energy savings (40% and more depending on the height of the building) as compared with the conventional systems.
The sphere of product's use: production halls, warehouse rooms, exhibition grounds, sport facilities, etc.
-----------------------------------------------
Provoz vodních sálavých panelů/zářičů je založen na principu tepelného infračerveného záření. Infračervené vlny bez zahřívání vzduchu se převedou na teplo při kontaktu s povrchem osob a předmětů. Takto vytápěné objekty vyzařují teplo do vzduchu pomocí konvekce. Předehřátá voda, klasická možnost pro topný systém, je používána v sálavých panelů jako topné médium. Není žádný rozdíl v ohřevu vody - buď s pomocí plynu, pevných paliv nebo elektrické energie.
Vodou sálavé vytápění a panely - stropní chlazení zajišťují významné úspory energie (40% a více v závislosti na výšce budovy) ve srovnání s konvenčními systémy. Oblast produktů použití: výrobní haly, skladové místnosti, výstaviště, sportovní zařízení atd.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The company offers to conclude: 1. Distribution services agreement that implies that a partner will represent and sell the company’s products. 2. Services agreement. The company offers the following services: design and installation of utilities, including heating, ventilating, air condition, waterworks, and sewerage systems. The expected result is company's entry into new markets and mutually beneficial long-term partnership with a partner ready to represent company’s products under distribution services agreement or company’s equipment installation within the frameworks of services agreement.
-------------------------------------
Společnost nabízí: 1. Distribuční dohodu - partner bude reprezentovat a prodávat výrobky společnosti. 2. Dohoda o službách: nabízíme projektování a montáž inženýrských sítí, včetně vytápění, ventilace, klimatizace, vodáren a kanalizace. Očekávaný výsledek je vstup společnosti na nové trhy a vzájemně prospěšné dlouhodobé partnerství s partnerem připraveným reprezentovat produkty společnosti nebo instalace zařízení firmy v rámcích smlouvy o služebách.


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Služby

Zástupce

Paní Darya Zolotoreva
manager

Paní Natalya Finkel
Manager
Zpět na seznam