The control system iTEMS/Řídicí systém iTEMS

Co nabízíme:
Items Control System (Intelligent Motion Technology System), is built on a hardware platform German company Beckhoff Automation GmbH, using the industrial PLC and industrial sites. Due to the large range of our customers topology control systems divided into small and large control systems. Depending on customer requirements, we offer both programming of new machines and complete retrofit old. We offer a well-established company, which despite its short history has already implemented in the Czech Republic, Germany, Poland, Russia and Slovak.
--------------------------------------
Řídicí systém iTEMS (Inteligent Technology Motion System), je postaven na hardwarové platformě německé společnosti Beckhoff Automation GmbH, s využitím průmyslových PLC a průmyslových serverů. Vzhledem k velkému rozpětí našich zákazníků je topologie řídicích systémů rozdělena na malé a velké řídicí systémy. V závislosti na požadavcích zákazníka nabízíme jak naprogramování nového stroje, tak kompletní retrofit starého. Nabízíme zázemí zavedené společnosti, která i přes svou krátkou historii má za sebou realizace v ČR, Německu, Polsku, Rusku a Slovensku.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Of course, we want to find a partner who will be interested in our product :-) We would like to introduce our activities engineering companies that are interested in manufacturing automation. Ideally, they should already benefit from technological features of Beckhoff, but not a requirement. At the same time we are looking for as well as companies offering components into our control system, eg. PLC.
----------------------------------
Nejraději budeme, pokud najdeme partnera, který bude mít zájem o náš produkt :-) Rádi bychom seznámili s naší činností strojírenské firmy, které mají zájem o automatizaci ve výrobě. V ideálním případě by měli už nyní využívat technologické prvky firmy Beckhoff, ale není to podmínkou. Zároveň hledáme i firmy nabízející komponenty do našeho řídicího systému, např. PLC.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing Jan Zámečník
Financial director/finanční ředitel
Zpět na seznam