Cooperation with the producers of the Moravian-Silesian Region and Serbia/Spolupráce s výrobci z Moravskoslezského kraje a ze Srbska

Co nabízíme:
Production capacity and services in the metal. Welding, assembly, wire, sheet metal and closed profiles, CNC machining etc.
Based on the cooperation with the Serbian cluster also we offer mediation services and products to our partners.
---------------------------------------
Výrobní kapacity a služby v oblasti kovovýroby. Svařování, montáže, drátěný program, zpracování plechů a uzavřených profilů, CNC opracování atd.
Na základě spolupráce se Srbským klastrem také nabízíme zprostředkování služeb a výrobků našich partnerů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We offer cooperation with the members of our cluster and offer the possibility of investing in the development of our activities in the Czech Republic and Serbia.
We are looking for partners in the research and development.
----------------------------------------
Nabízíme spolupráci s členy našeho klastru a nabízíme možnost investicí v rozvoji našich aktivit v ČR i v Srbsku.
Hledáme partnery v rámci výzkumu a vývoje.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Spolupráce ve V&V
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Bc. Milan Kasl
chairman/předseda
Zpět na seznam