Information system PATRIOT®/ Informační systém PATRIOT®

Co nabízíme:
Information PATRIOT system, MES category support piece, small batch and mass production. Provides: Monitoring of production (input components, process parameters, removal of production and monitoring of measures taken). Forward and backward traceability, production planning, managing production lines and maintenance management. SW "Patriot Welding Process" for documenting the parameters and conditions during welding. Measurement and control for machine control and production processes, but also for the management and monitoring of energy consumption in production centers.
----------------------------------------
Informační systému PATRIOT, kategorie MES na podporu kusové, malosériové i velkosériové výroby. Zajišťuje: Sledování výroby (vstupní dílce, procesní parametry, odvádění výroby a sledování provedených opatření). Dopřednou i zpětnou traceabilitu, plánování výroby, řízení produkčních linek a řízení údržby. SW "Patriot Welding Proces" na dokladování parametrů a podmínek při svařování. Měření a regulace pro řízení strojů a výrobních procesů, ale i pro řízení a sledování spotřeby energií ve výrobních centrech.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for manufacturing companies to offer them our experience and products manufacturing information systems to increase efficiency and documentation of the production parameters of their production. Looking for developer companies to offer add-RTX (Real Time eXtension) to ensure the conduct of software applications in the Windows hard real-time network traffic in hard real time.
-------------------------------------------------
Hledáme výrobní společnosti, kterým můžeme nabídnout naše bohaté zkušenosti a produkty: Výrobní informační systémy kategorie MES pro plánování výroby, zvýšení efektivity a dokladování výrobních parametrů produkce. Hledáme vývojářské společnosti, kterým můžeme nabídnout doplněk RTX (Real Time eXtension), pro zajištění deterministického chování SW aplikací ve Windows, v pevném reálném čase a pro síťovou komunikaci v pevném reálném čase. Nabízíme i pomoc při vývoji takovýchto časově kritických aplikací.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Ladislav Reisner
CEO/jednatel


Zpět na seznam