Computer Simulation, Design services/Počítačová simulace, Konstrukční služby

Co nabízíme:
Numerical Simulation with Finite Element Method (FEM)
- Creation of computational models
- Stiffness and strength analysis - linear and nonlinear, including contacts and large deformations
- Simulation of thermal stress
- Crash Analysis - structural performance during the impact
- Passive safety, interaction of occupant with structure
- Drop tests
- Optimization
- Concept studies
- Validation of simulation models, correlation between the calculated model and experiment
- Creation of material models
- Consultation
Design services according to customer specifications
- Creating 3D models, preparation of drawing documentation
---------------------------------
Numerická simulace pomocí metody konečných prvků (FEM)
- Vytvoření výpočetních modelů
- Tuhost a pevnost analýza - lineární a nelineární, včetně kontaktů a velkých deformací
- Simulace tepelného namáhání
- Analýza Crash - konstrukční výkon při nárazu
- Pasivní bezpečnost, interakce cestujícího se strukturou
- Drop testy
- Optimalizace
- koncept studie
- Validace simulačních modelů, korelace mezi vypočteným modelem a experimentem
- Tvorba materiálových modelů
- Konzultace
Konstrukční služby dle přání zákazníka
- Tvorba 3D modelů, příprava výkresové dokumentace


Hledaná spolupráce:
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Josef Klíma
CEO/jednatel
Zpět na seznam