Intellectual building/chytré stavebnictví/inteligentní dům

Co nabízíme:
- integration of “smart house” conception. Application of intellectual IT technologies, different sensor for movement, pressure, temperature, consumption measurement and actuators which managing verse and non-reverse drive with necessary protection. Application of wireless technologies.
-development and implementation of IT-technologies for counting and management energy saving systems for building and high-rise blocks.
-development of system for automated intellectual balancing of heat systems.
-integration of automated system for micro climate maintenance.
-producing of scientific equipment for testing new technologies in the field of energy saving
-------------------------------
- pojetí integrace "inteligentní dům". Aplikace intelektuálních IT technologií, různé snímače pro pohyb, tlak, teplotu, měření spotřeby a pohony, které spravují ne-reverzní pohon s nutnou ochranou. Použití bezdrátových technologií.
-vývoj a implementace IT technologie pro počítání a vedení energeticky úsporných systémů pro stavební a výškové bloky
-vývoj systému pro automatizované vyrovnávání tepelných systémů.
-integrace automatizovaného systému pro micro údržbu klimatu.
- vědecké zařízení pro testování nových technologií v oblasti energetických úspor

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Find manufacturers of high-precision equipment for measuring heat, flow, pressure, electricity consumption, producers of automated system for micro climate maintenance
Find partners for taking part ia international calls in the field of research and development
-----------------------------------------
Najít výrobce vysoce přesného zařízení pro měření tepla, průtok, tlak, spotřebu elektřiny, výrobce automatizovaného systému pro micro údržbu klimatu.
Nalézt partnery pro účast na mezinárodních projektech/výzvy v oblasti výzkumu a vývoje.


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Artem Zotov
Head of commercial department/vedoucí obchodního oddělení


Zpět na seznam