1. Profil 1
  2. Profil 2
  3. Profil 3

[67-I PT Couplings] GRID COUPLING / MŘÍŽKOVÁ SPOJKA

Co nabízíme:
GRID COUPLING: - Reduce Vibration as much as 30%., - Reduce shock load for both connected equipment, - Reduce load & downtime, - Reduce wear & tear in shaft bearing for both side of connected shaft, - Reduce time installation.& maintenance cost, - Higher misalignment tolerance, - Easy installation and Maintenance free, - Effective functionality yet competitive price.
------------------------------------
MŘÍŽKOVÁ SPOJKA: - Snížení vibrací až o 30%, - Snížení rázového zatížení pro připojená zařízení, - Snížení zatížení a prostoje, - Snížení opotřebení v ložisku hřídele na obou stranách připojeného hřídele, - Zkracuje dobu montáže a tak snižuje náklady na údržbu, - Vyšší tolerance vychýlení, - Snadná instalace a údržba zdarma, - Efektivní funkčnost a konkurenceschopná cena.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Steel Industries, Oil&Gas Industries, Mining Industries(Pumps, Compressors, Conveyor belts)
[Area of application]: - Steel Industries, Oil & Gas Industries, Mining Industries (Pumps, Compressors, Conveyor belts)
[Customer benefits]: - Originally designed for quality control for power transmission as one of the key items with its long-life cycle, - Highly evaluated precision
-----------------------------
[Komu dodávat]: ocelárenský, ropný průmysl, plynárny, těžební průmysl (čerpadla, kompresory, dopravní pásy)
[Oblast použití]: - ocelárenský, ropný průmysl, plynárny, těžební průmysl (čerpadla, kompresory, dopravní pásy)
[Výhody pro zákazníka]: - Původně navržený pro kontrolu kvality pro přenos energie jako jeden z klíčových bodů se svým dlouholetým životním cyklem, - Vysoká přesnost

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan General Manager James Park
Overseas sales & marketing team


[67-I PT COUPLINGS] DISC COUPLING / KOTOUČOVÁ SPOJKA

Co nabízíme:
DISC COUPLING: - No lubrication / Maintenance free, - Simple design, light weight and high torque, - Designed to allow axial, angular and parallel and parallel misalignment, - No backlash and high torsional stiffness, - High performance high temperature do not affect the all metal construction, - Easy to mount and dismount/ Safety measure.
------------------------------------
KOTOUČOVÁ SPOJKA: - Není potřeba mazat, - Jednoduchý design, nízká hmotnost a vysoký točivý moment, - Navržen aby umožňoval axiální, úhlové a paralelní vychýlení, - Bez zpětného nárazu a vysokou torzní tvrdosti, - Vysoký výkon a vysoká teplota nemají vliv na celokovovou konstrukcí, - Snadná montáž a demontáž / bezpečnostní opatření.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Steel Industries, Oil&Gas Industries, Mining Industries(Pumps, Compressors, Conveyor belts)
[Area of application]: - Steel Industries, Oil & Gas Industries, Mining Industries (Pumps, Compressors, Conveyor belts)
[Customer benefits]: - Originally designed for quality control for power transmission as one of the key items with its long-life cycle, - Highly evaluated precision
-----------------------------------
ocelárny, ropný průmysl, plynárny, těžební průmysl (čerpadla, kompresory, dopravní pásy)
[Oblast použití]: ocelárny, ropný průmysl, plynárny, těžební průmysl (čerpadla, kompresory, dopravní pásy)
[Výhody pro zákazníka]: - Původně navržený pro kontrolu kvality pro přenos energie jako jeden z klíčových bodů se svým dlouholetým životním cyklem, vysoká přesnost

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan General Manager James Park
Overseas sales & marketing team


[67-I PT COUPLINGS] GEAR COUPLING / SPOJKA OZUBENÉ KOLO

Co nabízíme:
GEAR COUPLING: - High torque, Small size, long life and very little loss of transmitting power, - Concave-convex flange design for a easy assembly, - High quality gasket prevent leakage of lubricant, - Gear Coupling permits parallel, angular and end floating misalignments by its crown gear tooth
SPOJKA OZUBENÉ KOLO: - Vysoký točivý moment, malá velikost, dlouhá životnost a velmi malá ztráta výkonu, - Design Konkávní-konvexní příruby pro snadnou montáž, - Vysoce kvalitní těsnění zabrání úniku maziva, - Spojka ozubeného kola umožňuje paralelní, úhlové a koncové vychýlení díky jejím zubům.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]: Steel Industries, Oil&Gas Industries, Mining Industries(Pumps, Compressors, Conveyor belts)
[Area of application]: - Steel Industries, Oil & Gas Industries, Mining Industries (Pumps, Compressors, Conveyor belts)
[Customer benefits]: - Originally designed for quality control for power transmission as one of the key items with its long-life cycle, - Highly evaluated precision

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan General Manager James Park
Overseas sales & marketing team


Zpět na seznam