1. Profil 1
  2. Profil 2
  3. Profil 3

[67-B SUNGHUN] Universal Joint / Univerzální spoj

Co nabízíme:
Universal Joint
- Link axis of movement that are placed relatively farther apart
- Link when the angles of each axis are variable and widely employed in vehicle propeller shafts
-------------------------------------------
Univerzální spoj
- Osy spoje pohybu, které jsou umístěny relativně dále od sebe
- Spoje, kdy úhly každé osy jsou variabilní a běžně používané pro spojovací hřídele vozidel

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]
Hardware manufacturers, distributors

[Area of application]
- Vehicle propeller shafts
- C.V.joints
- Steering wheel joints
- Cardan shafts for industrial application

[Customer benefits]
- Industry wide standard
- Manufactured by SungHun since 1979
- Wide variety of sizes and options available
--------------------------------
[Komu dodávat]
Výrobci hardwaru, distributoři
[Oblast použití]
- Vrtulové hřídele
- C.V. joints
- Klouby na volantu
- Kardanové hřídele pro průmyslové aplikace

[Výhody pro zákazníka]
- široký průmyslový standard
- Výrobce SungHun od roku 1979
- Široká škála velikostí a dostupných možností

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Director Thomas Lee
Managing Director


[67-B SUNGHUN] Tapping Master Spindle / Vrták

Co nabízíme:
Tapping Master Spindle
- For automation tapping machine with master screw spindle
-----------------------------------
Vrták
- Pro automatizované vrtací stroje

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[Area of application]
- Industrial hardware manufacture

[Customer benefits]
- High precise tapping with angle
- Industry wide standard
- Manufactured by Sunghun since 1979
- Wide variety of sizes and options available
--------------------------------
[Oblast použití]
- Průmyslová výroba hardware
[Výhody pro zákazníka]
- Vysoce přesné řezání závitů s úhlem
- Široká průmyslový standard
- Výrobce Sunghun od roku 1979
- Široká škála velikostí a dostupných možností

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Director Thomas Lee
Managing Director


[67-B SUNGHUN] Wire Cable for TransMission / Kabel se svazkem drátů pro přenos

Co nabízíme:
Wire Cable for TransMission
- Power transmission without being affected by the angle
---------------------------------
Kabel se svazkem drátů pro přenos
- Přenos elektřiny bez ovlivnění úhlem

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
[ To whom to supply ]
Hardware manufacturers, distributors

[Area of application]
- For flexible power transmission

[Customer benefits]
- Industry wide standard
- Manufactured by Sunghun since 1979
- Wide variety of sizes and options available
--------------------------------
[Komu dodávat]
Výrobci hardwaru, distributoři

[Oblast použití]
- Pro flexibilní přenos energie

[Výhody pro zákazníka]
- široký průmyslový standard
- Výrobce Sunghun od roku 1979
- Široká škála velikostí a dostupných možností

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Director Thomas Lee
Managing Director


Zpět na seznam