industrial supplies and services/průmyslové zásobování a servis

Co nabízíme:
The main traded commodities and services:
- Materials for surface protection engineering products and steel structures, - Corrosion engineering services, supervision and monitoring of the implementation of surface protection in enterprises, - Deliveries of powder coatings for protection engineering products, - Supply of packaging materials for product packaging, - Deliveries of rolled products - sheets, profiles, pipes, - Supplies of energy resources - coal, coke
---------------------------------------------
Hlavní obchodované komodity a služby:
- materiály pro povrchovou ochranu strojírenských výrobků a ocelových konstrukcí, - služby korozního technika , dohled a kontrola provádění povrchové ochrany v podnicích, - dodávky práškových barev pro ochranu strojírenských výrobků, - dodávky obalových materiálů pro balení výrobků, - dodávky válcovaných produktů - plechy, profily, potrubí, - dodávky energetických surovin – uhlí, koks


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for:
- Customers for the sale of our products, - Foreign suppliers of industrial goods and materials, the possibility of creating a dealership for the Czech Republic and Slovakia
--------------------------------------
Hledáme:
- zákazníky pro prodej našich výrobků, - zahraniční dodavatele průmyslových výrobků a materiálů, možnost vytvoření obchodního zastoupení pro Českou republiku a Slovensko


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Tomáš Pastrňák
CEO/jednatel
Zpět na seznam