Visualization of processes in production and logistics transport/Vizualizácia procesov v doprave výrobe a logistike

What we offer:
We produce solutions exactly according to the needs, processes and habits of our customers: - Transport logistics system, Multimedia information panels, OEE-Overall production efficiency, Planning of production, Warehouse management system, Handling up to the light, Integration platform, and many others ... Simplify the lives of our customers is our challenge and fun at the same time.
--------------------------------------
Vyrábame riešenia presne podľa potrieb, procesov a zvykov, našich zákazníkov vždy na mieru: Transportný logistický systém, Multimediálne informačné panely, OEE-Celková efektivita výroby, Plánovanie výroby, Systém riadeného skladu, Manipulácia podľa svetla, Integračná platforma a mnohé iné... Zjednodušiť život našich zákazníkov je pre nás výzva aj zábava zároveň.

What we are looking for:
Companies that want to modernize the introduction of modern technologies towards Industry 4.0. They want to define / modify / visualize and automate processes that complement and expand the possibilities of ERP systems.
-------------------------------------
Spoločnosti, ktoré chcú modernizovať zavádzaním moderných technológií smerom Industry 4.0. Chcú definovať/ meniť/ automatizovať a vizualizovať procesy, dopĺňať a rozširovať možnosti ERP systémov.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • License agreement
  • Services

Responsible

Mr Bc. Miroslav Záhorský
Key Account Manager

Mr Ing. Martin Barč
Key Account Manager
back to list